Norse and Finnic Mythology Pages »» Nordic Folk Legends and Chronicles »» Mikael Agricola's List of Finnish Heathen Gods »» Written/revised: 03-2008Mikael Agricola's List of Finnish Heathen Gods

Original 16th century textTranslation to modern FinnishTranslation to EnglishEpeiumalat monet tesse muinen palveltin caucan ia lesse.

Neite cumarsit Hemelaiset seke Miehet ette Naiset.

Tapio Metzest Pydhyxet soi ja Achti wedhest Caloia toi.

Äinemöinen wirdhet tacoi Rachkoi Cuun mustaxi iacoi.

Lieckiö Rohot iwret ia puudh hallitzi ia sencaltaiset mwdh.

Ilmarinen Rauhan ia ilman tei ja Matkamiehet edheswei.

Turisas annoi Woiton Sodhast Cratti murhen piti Tavarast.

Tontu Honen menon hallitzi quin Piru monda willitzi.

Capeet mös heilde Cuun söit Caleuanpoiat Nijttut ia mwdh löit.

Waan Carjalaisten Nämet olit Epeiumalat cuin he rucolit.

Rongoteus Ruista annoi Pellonpecko Ohran casvon soi.

Wirancannos Cauran caitzi mutoin oltin Caurast paitzi.

Egres hernet Pawudh Naurit loi Caalit Linat ja Hamput edestoi.

Köndös huchtat ja Pellot teki quin heiden Epeuskons näki.

Ja quin Kevekylvö kylvettin silloin ukon Malia iootijn.

Sihen haetin ukon wacka nin joopui Pica ette Acka.

Sijtte paljo Häpie sielle techtin quin seke cwltin ette nechtin.

Quin Rauni Ukon Naini härsky ialosti Wkoi pohiasti pärsky.

Se sis annoi Ilman ia Wdhen Tulon Käkri se liseis Carian casvon.

Hijsi Metzeleist soi woiton Wedhen Eme wei calat vercon.

Nyrckes Oravat annoi Metzast Hittavanin toi Ienexet Pensast.

Eikö se Cansa wimmattu ole ioca neite wsko ia rucole.

Sihen Piru ia Syndi weti heite Ette he cumarsit ia wskoit neite.

Coolludhen hautijn Rooca wietin ioissa walitin parghutin ia idketin.

Menningeiset mös heiden Wffrins sai coska Lesket hoolit ia nait.

Palveltin mös palio mwta Kivet Cannot Tädhet ja Cwuta.

Niin mös esken Pauin Opin ala cumartin iulkisest ia sala.

Epelughuiset Loondocappalet Iumalan Sias quin Pyhydhet.

Quin oli Tulda wette ia mulda Oxi ia Puita ia Coolutten Luita.

Sola Muna Rohot ia Lihat pidhit HERRAN Paluelus Siat.

Woico iocu ne caiki yleslukia ioista se Ioucko itzens tukia.

Waan elken nyt cumarco kenge quin Ise Poica ia Pyhe henge.

Epäjumalia monia täällä muinoin palveltiin kaukana ja lähellä.

Näitä kumarsivat hämäläiset sekä miehet että naiset.

Tapio metsästä pyydykset soi, ja Ahti vedestä kaloja toi.

Väinämöinen virret takoi, ja Rahkoi kuun mustaksi jakoi.

Liekkiö ruohoja, juuria ja puita hallitsi ja senkaltaisia muita.

Ilmarinen rauhan ja ilman toi ja matkamiehet eteenpäin vei.

Turisas antoi voiton sodasta, Kratti huolehti tavarasta.

Tonttu huoneen menon hallitsi, kun Piru monia villitsi.

Kapeet myös he kuuta söivät, Kalevanpojat niityt ja muut löivät.

Vaan karjalaisten nämä olivat epäjumalat, joita he rukoilivat:

Rongoteus ruista antoi, Pellonpekko ohran kasvun soi.

Virankannos kauran kaitsi, muutoin oltiin kaurasta paitsi.

Äkräs herneet, pavut, nauriit loi, kaalit, pellavat ja hamput esiin toi.

Köndös huhdat ja pellot teki, kuten heidän epäuskonsa näki.

Ja kun kevätkylvö kylvettiin, niin silloin Ukon malja juotiin.

Silloin, kun haettiin Ukon vakka, niin juopui piika että akka.

Sitten paljon häpeää siellä tehtiin, kuten sekä kuultiin että nähtiin.

Kun Rauni, Ukon nainen härskyi, jalosti ukkonen pohjasta pärskyi.2

Se siis antoi ilman ja vedentulon, Kekri se lisäsi karjan kasvun.

Hiisi metsäläisistä soi voiton, Veden Emo vei kalat verkkoon.

Nyyrikki oravat antoi metsästä, Hittavainen toi jänikset pensaista.

Eikö se kansa vimmattu ole, joka näitä uskoo ja rukoilee?

Siihen Piru ja synti veti heitä, että he kumarsivat ja uskoivat näitä.

Kuolleiden hautoihin ruokaa vietiin, joiden äärellä valitettiin, paruttiin ja itkettiin.

Menninkäiset myös heidän uhrinsa saivat, koska lesket huolivat ja naivat.

Palveltiin myös paljon muuta: kiviä, kantoja, tähtiä ja kuuta.

Niin myös äsken paavin opin alla kumarrettiin julkisesti ja salaa.

Epälukuiset luontokappaleet Jumalan sijalla kuin pyhyydet.

Kuin oli tulta, vettä ja multaa, oksia ja puita ja kuolleitten luita.

Salaa munia(?), ruohoja ja lihoja pidettiin Herran palveluksen sijalla.

Voiko joku ne kaikki yhteenlukea, josta se joukko itsensä muodostaa?

Vaan älkää nyt kumartako muuta ketään, kuin Isää, poikaa ja pyhää henkeä.

Many heathen gods were worshiped here, near and far.

The Häme folk, both men and women, bowed to these.

Tapio brought game from the woods, and Ahti fish from the sea.

Väinämöinen forged the songs, and Rahkoi divided the moon into dark [and light phases].

Liekkiö ruled over grass, roots, trees, and others of that kin.

Ilmarinen brought peace and good weather, and helped travelers on their journeys.

Turisas granted victory in war, Kratti took care of possessions.

Tonttu3 took care of the house, while the Devil turned many a man wild.

The Kave furthermore ate the moon, the Sons of Kaleva4 beat the fields and others.

But these were the heathen gods of the Karelians, whom they prayed:

Rongoteus gave the rye, Pellonpekko helped the barley grow.

Virankannos watched over the oats, otherwise there was a dearth.

Äkräs created the peas, beans, and turnips, and brought forth cabbages, flax, and hemp.

Köndös cut and burnt the forests and made the fields, as the folk in their false beliefs understood.

When the spring-seed was sown, then Ukko was toasted.

When Ukon vakka1 was brought in, every maid and gammer got drunk.

Then many shameful deeds were committed there, as could be both seen and heard.

As Rauni, the wife of Ukko, became aroused, then thunder mightily rolled.2

This was what gave good winds and rain, Kekri increased the growth of livestock.

Hiisi gave victory over forest-folk, the Mother of Waters guided fish into nets.

Nyyrikki granted squirrels from the woods, Hittavainen brought hares forth from the bushes.

Is not this people damned that so believes in these and prays them?

The Devil and sin lead them to this, so that they bowed before and believed in these.

Food was carried into the graves of the dead, by which the folk wailed, cried, and wept.

The Menninkäinen also got their sacrifices, as the widows were troubled and afterwards remarried.

Many other things were also worshiped: stones, treestumps, stars, and the moon.

Also under the creed of the pope these were bowed to both secretly and openly.

Countless creatures replaced the God as things hallowed.

There were fire, water, and soil, trees and branches and bones of the dead.

Secretly were eggs(?), weeds, and meat served instead of God.

Can anyone ever even list all these things?

But do not bow to anything else now, but the Father, the son, and the holy ghost.1Ukon vakka a type of offering for Ukko common amongst the Baltic Finns consisting mainly of drinks, even though feasts with magic-blessed foods were sometimes involved. Vakka as such means 'basket'. A document from the 17th century from Sulkava tells the following about one type of the ritual:

"A peasant had collected beer from the houses of the village. The village-folk gathered up to the lakeside, and knelt down in a circle. The leader of the feast stood in the water up to his waist and called 'holy Ukko, father of air' to bless his people with rain. At the same time he tossed water into the air and drank the offering. The villagers returned home by following the river, throwing water upon one another."

2Approximate; hard to translate to modern language. The basic meaning however is that when Ukko and Rauni made love, thunder struck.

3Tutelary spirit.

4Giants. Väinämöinen, Ilmarinen, Lemminkäinen, Hiisi, Kullervo, and Soini were the most famous, but there were others too. The legend tells that the handsome giant Kaleva had twelve hero-sons. This also points out that these characters were of South-Western Finnish origin instead of Karelian.

The chief gods of the Finnic pantheon for general reference:

Ahti: god of waters.
Ilmarinen: king over the airs, and god of smithcraft and travelers.
Liekkiö/Lemminkäinen: god of magic, love, fertility, and the king over fire.
Tapio: king of the forest.
Turisas/Taara: god of war.
Ukko: god of thunder.
Väinämöinen: god of poetry, songs, wisdom, and the king of the sea.

References:

Suomalaisten muinaiset jumalat @ Wikipedia.
Ukon Vakka @ Wikipedia.